Stanovy

Zpěváckého spolku HLAHOL v Praze schválené
Mimořádnou valnou hromadou dne 15. 12. 2016

logo_pdf pdf verze ke stažení

I. Základní ustanovení
1.1 Název spolku je Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze (dále jen „spolek“). Mimo užití názvu spolku v úředním styku je možno používat též zkratku názvu spolku „HLAHOL v Praze“ nebo „HLAHOL Praha“.
1.2 Spolek je dobrovolným, samosprávným a nezávislým svazkem osob, který byl vytvořen k naplňování jejich společného zájmu, jež je vyjádřen v účelu spolku dle těchto stanov. Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.3 Spolek byl založen na dobu neurčitou v listopadu 1860, s prvními stanovami z 2.10.1861.
1.4 Sídlem spolku je Masarykovo nábř. 248/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

II. Účel a činnost spolku
2.1 Účelem spolku je pěstování zpěvu, především sborového, hudby, tance a dalších činností v oblasti kultury a vzdělávání.
2.2 Spolek dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku. Jsou jimi zejména:
a) veřejné koncerty
b) vyučování, cvičení a šíření znalosti zpěvu a hudby
c) pořádání společenských večerů, přednášek a soutěží
d) nahrávání vlastní produkce
e) účast při slavnostních příležitostech, festivalech, soutěžích v tuzemsku i v zahraničí
f) pořádání zájezdů a výletů v tuzemsku i do zahraničí
g) zaměstnávání externích pracovníků včetně právnických osob pro zajištění činnosti a chodu spolku.
2.3 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající také v podnikání. Předmět vedlejší činnosti spolku je pronájem bytových i nebytových prostor v domě čp. 248 V Praze – Novém Městě, Masarykovo nábř. 16 a Vojtěšská 5.

III. Majetek spolku
3.1 Nemovitý majetek spolku tvoří:
a) pozemek parc. č. 958, jehož součástí je stavba – dům čp. 248, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 226 pro katastrální území Nové Město, obec Praha. Vchod do uvedeného domu čp. 248 je z Masarykova nábř. č. 16 a z Vojtěšské ulice č. 5
b) hrob č. 74 na Vyšehradském hřbitově.
Nemovitý majetek nesmí být po dobu existence spolku zmenšen ani zcizen.
3.2 Movitý majetek spolku tvoří:
a) inventář v prostorách spolku
b) archiv umístěný v prostorách spolku a archivní materiál zapůjčený různým institucím
c) finanční prostředky na účtech u peněžních ústavů, vykazované v účetnictví spolku
d) finanční hotovost v pokladně spolku.

IV. Členství ve spolku, práva a povinnosti členů spolku
4.1 Členství ve spolku je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Uchazeč o členství ve spolku projevuje vůli být od okamžiku, kdy se stane členem spolku, vázán těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku.
4.2 Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. Členové spolku mohou být:
1. výkonní
2. čestní
3. zasloužilí.
4.3 Výkonným členem spolku se stane ten, kdo prokázal na základě přezkoušení sbormistrem pěveckou způsobilost, odevzdal řádně vyplněný evidenční list, zaplatil členský příspěvek a byl přijat výborem. Dnem vzniku členství ve spolku je den, kdy byla splněna poslední z uvedených podmínek. Členem spolku s právy a povinnostmi výkonného člena se může stát též umělecký vedoucí a sbormistr, a to ode dne vzniku jeho funkce uměleckého vedoucího, resp. sbormistra, pokud odevzdá řádně vyplněný evidenční list a zaplatí členský příspěvek.
4.4 Čestným členem spolku se může stát na návrh výboru a po schválení valnou hromadou ten, kdo má podstatné zásluhy o spolek nebo jeho činnost. Může jím být i právnická osoba.
4.5 Zasloužilým členem se může stát na návrh výboru a po schválení valnou hromadou současný nebo bývalý výkonný člen, který je nebo byl výkonným členem po dobu 10 (deseti) a více let, nebo který se mimořádně zasloužil o propagaci a reprezentaci spolku.
4.6 Člen spolku je oprávněn zejména:
a) volit starostu spolku, zástupce starosty spolku a další členy orgánů spolku, je-li členem výkonným nebo zasloužilým
b) být zvolen starostou nebo zástupcem starosty spolku, být volen do orgánů spolku, je-li starší 18-ti let
c) zúčastňovat se zasedání valné hromady. Zasedání výboru a ostatních orgánů spolku se mohou účastnit pouze členové výkonní a zasloužilí
d) hlasovat na valné hromadě spolku, je-li členem výkonným nebo zasloužilým. Čestní členové mají na zasedání valné hromady pouze poradní hlas
e) vznášet dotazy a návrhy k výboru
f) nahlížet do spolkových knih a hudebnin, účetní dokumentace a korespondence, je-li členem výkonným nebo zasloužilým
g) odvolávat se k valné hromadě proti usnesení výboru, je-li členem výkonným nebo zasloužilým
h) odvolat se k valné hromadě proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze spolku, a to do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí vylučovanému členovi. Řádně podané odvolání má odkladný účinek proti rozhodnutí o vyloučení člena
i) být informován o jednání výboru, zpravidla formou zápisu z takového jednání
j) být včas informován o konání valné hromady
k) mít k dispozici veškerý notový materiál potřebný k pěvecké činnosti , je-li členem výkonným
l) schvalovat výši členských příspěvků.
4.7 Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku, usnesení valné hromady, chovat se v souladu s dobrými mravy, chránit a zachovávat dobré jméno spolku
b) pravidelně se účastnit zkoušek a spolkových akcí, je-li členem výkonným
c) svědomitě vykonávat přijaté funkce
d) platit členské příspěvky, je-li členem výkonným
e) zapsat se ve vyhlášeném termínu, zpravidla v lednu každého roku, do Matriky spolku, je-li členem výkonným
f) vypomáhat podle svých profesních a jiných znalostí, možností a dovedností při péči o spolkový majetek a spolkové záležitosti
g) na žádost výboru odpracovat alespoň 5 hodin ročně ve prospěch spolku, je-li členem výkonným
h) bránit dle svých možností tomu, aby jakýkoliv majetek spolku byl znehodnocován, zmenšován atp.
i) při ukončení členství z jakéhokoliv důvodu odevzdat zapůjčený notový materiál a koncertní oděv.
4.8 Členství ve spolku a činnost ve sboru zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku. Záměr vystoupit ze spolku oznámí člen písemně výboru, ukončení činnosti zasloužilého člena pouze ve sboru oznámí písemně i sbormistrovi.
b) úmrtím člena – fyzické osoby, resp. zánikem člena – právnické osoby
c) vyloučením člena ze spolku
d) pokud se člen bez předchozí omluvy nezúčastní čtyř po sobě následujících zkoušek
e) pokud se člen bez předchozí omluvy nezúčastní osmi zkoušek v průběhu kalendářního čtvrtletí
f) pokud člen bez závažného důvodu, který předem oznámí výboru, nezaplatí ve stanoveném termínu členský příspěvek, a tento příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy výboru k úhradě se stanovenou dodatečnou lhůtou pro jeho zaplacení
g) zánikem spolku.

V. Činnost a správa spolku
5.1 Spolkovou činnost a správu obstarávají:
a) valná hromada
b) výbor spolku, v jehož čele stojí starosta spolku
c) komise spolku (kontrolní, inventarizační, případně další vytvořené podle potřeb spolku)
d) smluvní fyzické a právnické osoby (externí pracovníci).
VI. Valná hromada
6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji shromáždění všech členů spolku.
6.2 Valnou hromadu svolává výbor spolku a koná se jako:
a) řádná, která se koná jednou ročně, a to zpravidla v termínu co možná nejbližším po vypracování roční účetní závěrky
b) mimořádná, která se koná nejpozději do 14 dnů od žádosti o její svolání nebo v pozdějším termínu navrženém v písemné žádosti o svolání takové valné hromady. Písemná žádost o svolání mimořádné valné hromady musí obsahovat důvod pro její svolání a musí být podepsaná alespoň jednou třetinou členů spolku. Nesvolá-li výbor mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět k jejímu svolání podal, svolat valnou hromadu na náklady spolku sám.
Datum, hodinu a místo konání valné hromady a její program oznamuje výbor spolku písemnou vyhláškou ve zkušební místnosti nebo v jiné pro členy spolku dostupné formě, např. elektronickou cestou a to v případě řádné valné hromady nejméně 14 dnů před jejím konáním, v případě mimořádné valné hromady nejméně 3 až 14 dnů před jejím konáním. Je-li nezbytné a bezodkladné získání stanoviska valné hromady, může výbor výjimečně svolat mimořádnou valnou hromadu i ústní formou, jsou-li při této ústní výzvě přítomny nejméně dvě třetiny všech členů spolku. Při této výzvě musí být stanoveno datum, hodina a místo konání takové mimořádné valné hromady.
6.3 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů, přijatých do dne konání valné hromady. Nesejde-li se ve stanoveném termínu konání valné hromady dostatečný počet členů, aby byla valná hromada schopná se usnášet, koná se náhradní valná hromada o 14 dní později, po předchozím oznámení členům ústní, písemnou nebo jinou vhodnou formou, se stejným programem.
6.4 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen spolku má jeden hlas, kromě čestných členů, kteří mají pouze poradní hlas a pro účely přijímání usnesení valné hromady se k jejich hlasům nepřihlíží. K rozhodnutí o připuštění výjimky ze stanov a o zrušení spolku je nutný souhlas nejméně čtyř pětin výkonných a zasloužilých členů spolku.

VII. Činnost valné hromady
7.1 Valná hromada je oprávněna zejména:
a) určovat hlavní zaměření činnosti spolku
b) vykládat platné stanovy a rozhodovat o jejich změnách, schvalovat výjimky z platných stanov včetně časového limitu trvání těchto výjimek
c) schvalovat výsledek hospodaření spolku
d) hodnotit činnost dalších orgánů spolku a jejich členů
e) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
f) rozhodovat o návrzích výboru
g) volit starostu a zástupce starosty spolku, příp. je potvrzovat ve funkci
h) odvolávat z funkce starostu a zástupce starosty spolku
i) volit členy výboru spolku a odvolávat je před uplynutím jejich volebního období
j) volit členy komisí spolku a odvolávat je před uplynutím jejich volebního období
k) volit uměleckého vedoucího, případně další sbormistry a odvolávat je
l) přijímat na návrh výboru čestné a zasloužilé členy spolku
m) schvalovat účetní závěrku spolku za uplynulý kalendářní rok
n) schvalovat změnu výše členských příspěvků a určovat jejich splatnost
o) schvalovat výši finančních příspěvků členů na jednotlivé akce spolku
p) rozhodovat o plánovaných běžných opravách a rekonstrukcích nemovitého majetku spolku a o případných úvěrech na jejich financování
q) rozhodovat o všech výdajích spolku převyšujících 200.000,- Kč na jednu akci
r) rozhodovat o písemných návrzích členů spolku předaných výboru k projednání na valné hromadě nejméně 8 dní před konáním valné hromady
s) vyjadřovat se k návrhu finančního plánu na příští období a tento návrh schvalovat. Finanční plán je podle možností a potřeb spolku vyhotovován buď na následující pololetí nebo na celý následující kalendářní rok
t) vyjadřovat se k hodnocení plnění finančního plánu za uplynulé období.

VIII. Výbor spolku
8.1 Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Výbor odpovídá za svou činnost valné hromadě.
8.2 Výbor volený valnou hromadou se skládá ze starosty, zástupce starosty a dalších čtyř členů , kteří mohou zastávat funkce pokladníka, správce místností a budov, pořadatele, matrikáře a archiváře, popř. mohou zůstat bez funkce a plnit individuální úkoly dle potřeb výboru. Pracovní náplň členů výboru může být měněna podle potřeb výboru a spolku. Členem výboru je též umělecký vedoucí z titulu své funkce.
8.3 Členy výboru mohou být výkonní a zasloužilí členové spolku, avšak většinu členů výboru musí tvořit členové výkonní. Kromě starosty a zástupce starosty jsou členové výboru voleni valnou hromadou na funkční období maximálně 3 roky, pokud na toto období funkci přijmou, přičemž každý rok odstoupí dva členové výboru a tito jsou nahrazeni nově zvolenými členy. Odstoupivší členové jsou přitom znovu volitelní. Starosta je volen valnou hromadou na funkční období dva roky. Zástupce starosty je volen valnou hromadou na funkční období jednoho roku, resp. do konání příští řádné valné hromady. Umělecký vedoucí je volen valnou hromadou na funkční období dvou let, pokud volbu na toto období přijme.
8.4 Výbor je svoláván starostou nebo zástupcem starosty a v jejich nepřítomnosti kterýmkoli členem výboru, je-li třeba získat neodkladné rozhodnutí výboru. Výbor se schází:
a) poprvé po zvolení valnou hromadou do 10 dnů od této volby; b) pravidelně jednou až dvakrát měsíčně
c) podle potřeby mimo pravidelné termíny
d) do 7 dnů od doručení žádosti alespoň tří členů výboru nebo do 7 dnů od doručení žádosti tří výkonných nebo zasloužilých členů spolku.
8.5 Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň čtyři jeho členové. Pro přijetí rozhodnutí výboru je nutný souhlas většiny přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje ve všech případech starosta. V případě nepřítomnosti starosty znamená rovnost hlasů nepřijetí návrhu.
8.6 Odstoupí-li v mezidobí starosta nebo je-li odvolán, vykonává jeho činnost a přebírá jeho pravomoci zástupce starosty, a to až do doby zvolení nového starosty valnou hromadou. Odstoupí-li v mezidobí zástupce starosty nebo je-li odvolán, vykonává jeho činnost a přebírá jeho pravomoci člen výboru, kterého starosta navrhne a výbor odsouhlasí a to až do doby zvolení nového zástupce starosty valnou hromadou. Odstoupí-li starosta i zástupce starosty, musí později odstupující svolat ještě před svým odstoupením valnou hromadu k volbě nového starosty a zástupce starosty.
8.7 Odstoupí-li během volebního období členové výboru a klesne-li celkový počet členů výboru na pět, nebo odstoupí-li členové komisí, může být na návrh starosty nebo zástupce starosty na dobu do konání příští valné hromady doplněn výbor spolku nebo komise spolku v případě potřeby o kteréhokoliv volitelného člena spolku.
8.8 Sníží-li se počet členů výboru pod pět členů, tj. na čtyři a méně, jsou zbývající členové výboru povinni svolat do 14 dnů mimořádnou valnou hromadu za účelem volby chybějících členů výboru.
8.9 Členem výboru přestává být ten, kdo je odvolán valnou hromadou, nebo se bez řádné předchozí omluvy nedostaví na 3 po sobě následující schůze výboru, nebo ten, kdo neplní řádně své povinnosti plynoucí z jeho funkce, pokud alespoň 2 členové výboru navrhnou jeho vyloučení z výboru a výbor vyloučení odsouhlasí. O zproštění funkce vyloučením během volebního období je následně informována valná hromada.

IX. Činnost výboru
9.1 Výbor řídí veškeré spolkové záležitosti, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny valné hromadě.
9.2 Výbor zejména:
a) svolává valnou hromadu
b) vykonává usnesení valné hromady
c) vyřizuje písemné návrhy členů spolku
d) přijímá na návrh sbormistrů nové výkonné členy
e) navrhuje valné hromadě přijetí čestných a zasloužilých členů
f) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku. K rozhodnutí o vyloučení člena spolku je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru. Návrh na vyloučení člena spolku může podat člen výboru samostatně nebo spolu s dalšími členy výboru. Návrh na vyloučení musí být vždy odůvodněn a toto odůvodnění se uvádí i v zápise z jednání výboru
g) navrhuje valné hromadě sbormistry
h) schvaluje návrh dlouhodobého dramaturgického plánu předložený uměleckým vedoucím, včetně předpokládaných finančních nákladů a projednává připomínky
i) projednává náplň akcí spolku, schvaluje pořady všech spolkových akcí a včas a úplně o nich informuje členy spolku
j) schvaluje návrh uměleckého vedoucího nebo člena výboru na spoluúčinkování umělců navržených uměleckým vedoucím nebo sbormistrem a připomínky k výši jejich odměn
k) navrhuje valné hromadě fyzické nebo právnické osoby – externí pracovníky (čl. XIII.), kterým je svěřována správa nemovitostí spolku, vedení účetnictví spolku a jiné odborné činnosti, které není spolek schopen sám vykonávat, stanovuje formu jejich pracovněprávního vztahu a výši jejich odměn v rámci finančního plánu schváleného valnou hromadou
l) kontroluje plnění smluvních podmínek ze strany fyzických a právnických osob – externích pracovníků
m) rozhoduje o výdajích spolku do výše 200.000,- Kč na jednu akci
n) sestavuje a schvaluje v případě potřeby organizační řád a jednací řád spolku, případně jiné řády a vnitřní předpisy spolku, a jejich změny
o) navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků
p) bdí nad pořádkem a spolkovou kázní a nad dodržováním stanov všemi členy spolku
q) dbá o bezchybné hospodaření spolku a dodržování finančního plánu spolku
r) odsouhlasuje návrh starosty – viz 10.2, písm. c) – s tím, že členové spolku, jejichž jména a podpisy jsou uvedeny na podpisovém vzoru u peněžních ústavů, jsou oprávněni disponovat s finančními prostředky na účtech u peněžních ústavů a finanční hotovostí v pokladně spolku vždy dva společně. K dispozici s finančními prostředky na účtech u peněžních ústavů mohou být za stejných podmínek pověřeni v odůvodněných případech i nečlenové spolku.

X. Starosta a zástupce starosty spolku, další členové výboru
10.1 Za spolek navenek jedná a dokumentaci za spolek podepisuje starosta spolku společně s místostarostou, případně jiným členem výboru. V případě nepřítomnosti starosty jedná za spolek navenek a dokumentaci za spolek podepisuje místostarosta s jedním dalším členem výboru.
10.2 Starosta dále:
a) řídí jednání valné hromady a schůzí výboru
b) dbá na řádné hospodaření spolku a odpovídá za něj, zabezpečuje vypracování finančního plánu na příslušné pololetí nebo kalendářní rok a dbá na jeho dodržování
c) navrhuje výboru členy spolku, kteří budou oprávněni disponovat s finančními prostředky na účtech u peněžních ústavů a s hotovostí v pokladně spolku
d) operativně stanovuje přechodné i trvalé změny pracovních náplní členů výboru v důsledku nepřítomnosti nebo vyloučení člena výboru
e) má-li za to, že by o věci vzhledem k její důležitosti měla rozhodnout valná hromada, požádá výbor o souhlas k postoupení věci k rozhodnutí valnou hromadou.
10.3 Zástupce starosty v plném rozsahu zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti nebo ve věcech, k nimž je starostou pověřen.
10.4 Zástupce starosty dále prověřuje činnosti fyzických a právnických osob – externích spolupracovníků, vyhodnocuje je a o případných nedostatcích informuje neprodleně výbor, nejpozději na příští schůzi výboru po zjištění takových nedostatků.
10.5 Umělecký vedoucí je zpravidla zároveň sbormistrem (čl. XIII., odst. 13.3). Umělecký vedoucí je výboru odpovědný za práci svou a všech sbormistrů a dirigentů jednotlivých těles spolku a za umělecký výsledek spolkových výkonů:
a) vytváří dlouhodobý dramaturgický plán sboru včetně předpokládaných finančních nákladů a projednává ho s výborem
b) navrhuje výboru ke schválení výši odměn spoluúčinkujících umělců při akcích spolku. V zápise z jednání výboru musí být specifikována výše odměn, které byly výborem schválené pro jednotlivé akce spolku
c) odpovídá za dodržování autorského zákona v souvislosti s uměleckou činností spolku.
10.6 Činnost dalších členů výboru je vymezena v organizačním řádu spolku.
10.7 Volení členové výboru, kontrolní a inventarizační komise mohou za svou činnost související s plněním funkce pobírat finanční odměnu ve výši odpovídající náročnosti a kvalitě plněných úkolů. O výši odměny za konkrétní odvedenou práci rozhoduje výbor, který vychází z výkazu předloženého odměňovaným. Výplata jakékoli odměny podléhá platnému zákonu o dani z příjmu fyzických osob.

XI. Kontrolní komise
11.1 Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení záležitostí spolku a dále na to, zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
11.2 Kontrolní komise má tři členy a tvoří jí předseda a další dva členové.
11.3 Členy kontrolní komise volí valná hromada na návrh výboru, a to podle rozhodnutí valné hromady na funkční období jednoho roku až tří let. V případě, že v průběhu funkčního období ukončí některý z členů kontrolní komise své členství ve spolku, nebo z funkce člena komise odstoupí, bude až do konání příští valné hromady za něho jmenován výborem jiný volitelný výkonný člen spolku.
11.4 Kontrolní komise je oprávněna a povinna:
a) průběžně zkoumat pravost účetních dokladů a faktur, účetních výkazů, roční účetní závěrky, kterou po provedené kontrole podepisuje
b) přesvědčovat se o oprávněnosti plateb od spolku a do spolku, o správnosti vykazované pokladní hotovosti, o účelném vynakládání finančních prostředků spolku a o plnění finančního plánu spolku
c) v případě nejasností nebo při zjištění závad neprodleně informovat starostu spolku a zástupce starosty
d) o všech sledovaných a zjištěných skutečnostech podávat zprávu valné hromadě
e) navrhovat valné hromadě udělení nebo neudělení absolutoria výboru spolku za uplynulý hospodářský rok.
11.5 V rozsahu působnosti kontrolní komise je pověřený člen komise oprávněn nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
11.6 Funkce člena kontrolní komise není slučitelná s funkcí člena výboru spolku.

XII. Inventarizační komise
12.1 Členy inventarizační komise volí valná hromada na návrh výboru, a to podle rozhodnutí valné hromady na funkční období jednoho roku až tří let. V případě, že v průběhu funkčního období ukončí některý z členů kontrolní komise své členství ve spolku, nebo z funkce člena komise odstoupí, bude až do konání příští valné hromady za něho jmenován výborem jiný volitelný výkonný člen spolku.
12.2 Inventarizační komise má tři členy a tvoří ji předseda a další dva členové.
12.3 Inventarizační komise je oprávněna a povinna:
a) provádět inventarizaci majetku spolku a vyhotovovat o tom písemnou dokumentaci podle platných právních předpisů. Při provádění inventarizace je oprávněna požádat o spolupráci a pomoc správce místností a budov a dále kteréhokoliv člena spolku, případně se souhlasem výboru spolku přizvat ke spolupráci i nečleny spolku
b) případné nedostatky zjištěné při inventarizaci neprodleně ústně a následně písemně oznámit výboru spolku.
12.4 Funkce člena inventarizační komise není slučitelná s funkcí člena výboru spolku.

XIII. Externí pracovníci
13.1 Externí pracovníci pobírají od spolku finanční odměnu podle podmínek sjednaných ve smlouvě o pracovněprávním vztahu nebo jiné smlouvě o spolupráci. V uvedených smlouvách musí být uveden účel a rozsah spolupráce, pracovní náplň, časový rozsah práce (rozsah pracovní doby), druh a rozsah případného uměleckého výkonu a výše finanční odměny. Výše odměn je stanovována výborem (čl. IX odst. 9.2 písm. k), který o ní informuje valnou hromadu. Po podání informace valné hromadě o výši odměny není možné tuto odměnu zvyšovat bez předchozího souhlasu valné hromady.
13.2 Externími pracovníky jsou zejména sbormistři a dále ostatní fyzické a právnické osoby přijaté k výkonu prací účetních, administrativních, úklidových, domovnických, osoby přijaté za účelem zabezpečení služeb při akcích ve spolkových místnostech, osoby zajišťující pronajímání spolkových místností, osoby provádějící správu spolkových nemovitostí a osoby provádějící další činnosti, které nemá spolek možnost zajistit prostřednictvím svých členů. Externími pracovníky jsou též umělci zúčastňující se jako spoluúčinkující při akcích spolku.
13.3 Sbormistři:
a) řídí zkoušky a spolkové výkony
b) přezkušují zájemce o přijetí za výkonné členy spolku a navrhují výboru jejich přijetí
c) rozhodují o zařazení výkonných členů spolku do hlasů
d) pořádají pro nové členy spolku mimořádná cvičení za účelem jejich seznámení se s kmenovým repertoárem
e) navrhují výboru vyloučení členů jednajících proti dobré pověsti spolku, anebo narušujících soudržnost a pracovní morálku spolku
f) obstarávají potřebný notový materiál
g) dbají, aby nebyly poškozovány hudební nástroje spolku a navrhují výboru provedení jejich údržby nebo opravy a přebírají provedené opravy
h) doporučují umělce ke spoluúčinkování při akcích spolku, projednávají s odsouhlasenými spoluúčinkujícími termíny a další podmínky jejich spoluúčinkování
i) mají právo účastnit se schůzí výboru, vznášet na nich své náměty a připomínky a žádat výbor o poskytnutí vyjádření a schválení jejich návrhů.

XIV. Matrika a památní kniha
14.1 Výkonní členové jsou každoročně, zpravidla v lednu, zapisováni do Matriky spolku.
14.2 Do Matriky se nezapisují ti, kteří ke dni zápisu zrušili své členství, nezaplatili členský příspěvek nebo byli k tomuto dni vyloučeni.
14.3 Matrika je uložena v sídle spolku a je neveřejná.
14.4 Zasloužilí členové jsou průběžně zapisováni po schválení valnou hromadou do Památní knihy.

XV. Prapor, pečeť, razítko spolku
15.1 Spolkový prapor má na jedné straně zemský znak, na druhé straně odznaky hudby s heslem „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“.
15.2 Na pečeti spolku je zobrazen znak země české s nadpisem „Zpěvácký spolek Hlahol v Praze“.
15.3 Razítko spolku obsahuje název a sídlo spolku.

XVI. Smírčí řízení
16.1 Rozepře mezi členy spolku ve věcech souvisejících s činností spolku a mezi členy spolku a sbormistry urovnává po poradě s výborem spolku starosta nebo zástupce starosty.
16.2 Rozepře mezi členy a výborem nebo mezi výborem a sbormistry ve věcech souvisejících s činností spolku rozsuzuje valná hromada, a to tak, že každá ze sporných stran si zvolí z členů spolku dva důvěrníky, důvěrníci následně zvolí společně ze členů spolku předsedu smírčího řízení. Pokud se volba důvěrníků nebo předsedy smírčího řízení neuskuteční do 14 dnů od vyvolání pře, jmenuje důvěrníky, anebo předsedu smírčího řízení výbor spolku. Důvěrníci rozhodují většinou hlasů, předseda smírčího řízení nehlasuje, ale rozhoduje v případě rovnosti hlasů důvěrníků.

XVII. Zrušení a zánik spolku
17.1 Spolek zaniká v případě, že se zpronevěří své historické tradici a svému poslání dle těchto stanov. Spolek také zaniká, pokud v něm zbudou pouze tři jeho výkonní členové. Spolek zaniká též z jiného důvodu stanoveného zákonem.
17.2 Spolek dále zaniká jeho dobrovolným rozpuštěním, pokud o tom rozhodnou na valné hromadě čtyři pětiny všech členů spolku. Valná hromada v takovém případě zároveň rozhodne o vypořádání spolkového majetku podle platných právních předpisů a určí likvidátora. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že bude přednostně nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku, příp. hl. městu Praha.

XVIII. Závěrečné ustanovení
18.1 Záležitosti neupravené nebo nevyjmenované v těchto stanovách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, zákoníkem práce, zákonem o účetnictví, zákonem o inventarizaci majetku a dalšími obecně platnými právními předpisy, jako např. protipožárními, hygienickými. ______________________________________________________________

Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením valnou hromadou.


První stanovy „Hlaholu“ byly schváleny výnosem býv. c.k. místodržitelství v Praze ze dne 2.10. 1861 č. 51978, dodatky a změny pozdějšími výnosy téhož místodržitelství ze dne 15.8. 1862 č. 34608, ze dne 6.12.1905 č. 302887, výnosem býv. Zemské správy politické v Praze ze dne 30.1.1920 č. 11818-8 A 276 a posléze výnosem Zemskéhonárodního výboru v Praze ze dne 18.10.1946 č. ZOB III-C-5577_1946.
Nové znění § 8, čl. 2, § 9 a 10 bylo registrováno na Civilně správním úseku
Ministerstva vnitra ČR dne 2.4.1992. Další dílčí novelizace byla tamtéž registrována v r. 2001. Nově novelizované znění stanov odpovídající změnám podmínek a právních předpisů bylo odsouhlaseno valnou hromadou dne 21.2.2005 a registrováno u Civilně správního úseku Ministerstva vnitra ČR .