Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů, které svěříte našim webovým stránkám. Správce údajů Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze si je vědom důležitosti ochrany osobních údajů, a proto se zavazuje učinit potřebná opatření, aby ochránil Vaše osobní údaje svěřené webovým stránkám, které spravuje, a zamezil tak jejich případnému zneužití. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu se zákonem a k účelům, o kterých Vás náležitě informujeme, případně se kterými jste souhlasili, a to jen po dobu nezbytně nutnou.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://www.hlahol.cz.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů svěřených těmto webovým stránkám je:

Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze
Právní forma: spolek
Masarykovo nábřeží 248/16
110 00 Praha

IČ: 45249385
DIČ: CZ45249385

Spolek Hlahol je zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 712.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Cookies

Pokud máte uživatelský účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Další informace o cookies naleznete zde.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou.

Kde mohou být Vaše data zpracovávána

Naše webové servery se nalézají v České republice.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Respektujeme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů obsaženou v GDPR. V souladu s touto zásadou jsme připraveni Vám vždy poskytnout informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem.

Fyzické osoby mají na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve vztahu ke svým osobním údajům a správcům nebo zpracovatelům těchto údajů tato práva:

Čl. GDPR Právo Komentář
12-14 Být informován Máte právo být informováni o tom, jaká data o Vás správce nebo zpracovatel zpracovává, za jakým účelem tak činí, jak dlouho data uchovává, zda je předává dalším subjektům nebo to má v úmyslu.
15 Na přístup Přístup ke svým údajům, získání kopie, informace o zpracování.
16 Na opravu Právo na opravu chybných nebo neúplných údajů.
17 Na výmaz Pominul-li účel zpracování, odvolali jste souhlas nebo je zpracování protiprávní, můžete požadovat výmaz svých osobních údajů.
18 Na omezení zpracování Můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů po dobu řešení námitky; o zrušení omezení musíte být informováni včetně jeho důvodu.
19 Na oznámení změn nebo výmazu či omezení zpracování Oznámení o provedení změn Vašich osobních údajů, jejich výmazu, omezení zpracování nebo jeho ukončení, o příjemcích Vašich osobních údajů.
20 Na přenositelnost Právo získat u některých služeb data ve strukturovaném běžném nebo standardizovaném formátu.
21 Na námitku Při oprávněném zájmu z důvodu Vaší individuální situace nebo proti profilování nebo přímému marketingu můžete vznést námitku proti zpracování. Správce musí prokázat oprávněný důvod pro tyto činnosti.
22 Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování Právo, aby o Vás nerozhodl výhradně automat. Můžete si vyžádat rozhodnutí člověka.
77 Podat stížnost Podat stížnost u dozorového úřadu ve Vaší zemi nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/
79 Na účinnou soudní ochranu Můžete se obrátit ve sporu se správcem na soud.
80 Být zastoupen neziskovým subjektem Můžete zplnomocnit neziskový subjekt, aby Vás zastupoval ve sporu se správcem a on je povinen s ním jednat.
82 Na náhradu újmy Správce je povinen nahradit subjektu údajů újmu, která mu vznikla.

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Jaká legislativa upravuje zpracování osobních údajů?

Oblast zpracování osobních údajů se řídí těmito právními předpisy:

  • Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR),
  • Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále ZOOÚ),
  • Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (ochranou práv a svobod jednotlivců, zejména práva na soukromí viz čl. 7),
  • Usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
  • jednotlivé oblasti jsou upraveny speciálními zákony /Zákoník práce, Zákon o účetnictví, Zákon o DPH atd.)

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Aktuální informace o problematice ochrany osobních údajů můžete nalézt zde: GDPR na ÚOOÚ

Kontaktní informace

Kontakt pro případné dotazy, podněty nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů: starosta@hlahol.cz nebo se můžete obrátit písemně nebo telefonicky na kontakty v sídle správce uvedené v článku 1 výše.

Naším dozorovým úřadem, u kterého můžete podat stížnost, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz/

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu i v zemi EU, ve které žijete nebo působíte.

Dodatečné informace

Aktualizace těchto zásad

Protože se oblast ochrany osobních údajů a legislativa tuto oblast upravující dynamicky vyvíjí, budeme pravidelně kontrolovat soulad těchto zásad s legislativou a zavedenou praxí a na základě těchto kontrol může dojít k aktualizaci tohoto textu.