Organizační řád

Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze

 

pdf verzi přidám až po 153. V.H. už s novými členy výboru

O r g a n i z a č n í   ř á d,      

novelizace, která nabyla účinnosti dnem schválení výborem spolku, tj. 6.3.2017

Tato novelizace Organizačního  řádu navazuje na novelizaci Stanov provedenou v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. –  občanského zákoníku,  schválenou valnou hromadou dne 15.12.2016.  Organizační řád nepodléhá, jako je tomu u Stanov,  registraci u Městského soudu, ani není zakládán do Sbírky listin, proto je výborem průběžně měněn a doplňován  podle potřeb spolku. Po  schválení Organizačního řádu  výborem je s jeho  obsahem  následně  seznámen  nejvyšší orgán spolku, tj. valná hromada.

  1. Základní informace

1.1 Zpěvácký spolek Hlahol v Praze se sídlem v nemovitosti náležející spolku v Praze l, Masarykovo nábř. 248/16, Vojtěšská 248/ 5 je zapsán v rejstříku spolků u Městského  soudu v Praze v oddílu L, ve vložce 712. Činnost a hospodaření spolku se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku,  ustanoveními Zákoníku práce a dalšími obecně platnými právními předpisy pro zajištění bezpečnosti veškeré činnosti a majetku spolku, Stanovami a Řády spolku, které upravují práva a povinnosti členů, zaměstnanců i všech smluvních partnerů.

1.2 Členství ve spolku je dobrovolné, avšak po přijetí do spolku je povinností každého člena řídit se platnými Stanovami a Řády. Členové spolku jsou vesměs členové smíšeného pěveckého sboru.

1.3 Členské příspěvky

– o výši členských příspěvků pro příslušný kalendářní rok rozhoduje valná hromada

– členové platí členské příspěvky  vždy v 1. čtvrtletí na celý kalendářní rok ve výši schválené valnou hromadou

 nový člen přijatý do pěveckého sboru v průběhu kalendářního roku  platí alikvotní  část ročního příspěvku, a to za měsíce následujícího po přijetí za člena do konce kalendářního roku

– při ukončení členství v průběhu kalendářního roku  z jakéhokoli důvodu se členský příspěvek nevrací

1.4  Zkoušky pěveckého sboru

– konají se zpravidla mimo vánoční a letní prázdniny vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18.30 do 20.30 hod.

– mimořádné zkoušky, koncerty a vystoupení v tuzemsku i v zahraničí se konají v průběhu celého roku vždy v předem oznámeném termínu

– povinností každého člena je omluvit svoji neúčast na zkouškách, či pozdní  příchod, jinak jsou uplatněny sankce uvedené v čl. IV, odst. 4.7, písm. d), e), f) Stanov

  1. Výbor spolku

2.1 Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, statutárním a výkonným orgánem spolku je výbor spolku, v jehož čele stojí starosta.

2.2  Povinnosti výboru jako celku jsou vyjmenovány v čl. IX Stanov.

2.3  Povinnosti starosty

–  jsou vyjmenovány  v čl. X pod body 10.1, 10.2 písm. a) až e) Stanov, dále

– hlavním trvalým a nepřenosným úkolem starosty je dbát o řádné  hospodaření spolku, za které odpovídá

– starosta může v nepřítomnosti své i v nepřítomnosti zatupujícího místostarosty individuálně  zmocnit ke splnění některých jim příslušejících povinností kteréhokoli člena výboru nebo spolku

– pověřuje člena spolku, který má k dispozici klíče od vchodů do spolkových prostor a členům spolku zpřístupňuje spolkové prostory před zkouškami nebo akcemi spolku a uzavírá prostory po odchodu členů

2.4  Povinnosti zástupce starosty

– jsou vyjmenovány v čl. X pod bodem 10.3 a 10.4. Stanov. Kromě toho je starostou nebo výborem prostřednictvím starosty pověřován plněním různých úkolů, které vyplynou z potřeb spolku nebo výboru. Např. jde o:

– vyhotovování zápisů z jednání výboru a valné hromady

– spolupráci při podávání žádostí o granty a vyhotovování jejich vyúčtování.

2.5  Povinnosti pokladníka

– spravuje pokladní hotovost a vede pokladní knihu

– inkasuje od členů roční členské příspěvky a od nových členů příslušnou část příspěvku, pokud nejsou příspěvky poukázány na účet spolku nebo odevzdány matrikáři spolku

– vyhotovuje smlouvy se spoluúčinkujícími umělci navrženými uměleckým vedoucím a schválenými výborem – viz čl. IX, odst. 9.2, písm. j) Stanov

– stará se o včasné předání vyplněných a podepsaných smluv spoluúčinkujícími k podepsání členům oprávněným disponovat s finančními prostředky

– zpravidla jednou za měsíc informuje výbor  o hotovostních příjmech a výdajích.

2.6   Povinnosti pořadatele

– spolupracuje s uměleckým vedoucím na přípravách jednotlivých akcí

– zajišťuje se sbormistry  jednotlivé akce organizačně

– odpovídá za  řádnou a včasnou informovanost členů a časovém rozvrhu akcí

– zajišťuje  přípravu propagačních materiálů (pozvánky, plakáty, vstupenky aj.), umisťuje a vyjímá propagační letáky v reklamních skřínkách na domech spolku

–  plní povinnosti preventisty protipožární ochrany ve spolkových prostorách spolku, pokud touto funkcí není písemně pověřen jiný člen spolku nebo zaměstnanec spolku

2.7  Povinnosti matrikáře a archiváře 

 zabezpečuje administrativní přijetí členů po přezkoušení jedním ze sbormistrů a předkládá přihlášky výboru ke schválení

– zabezpečuje zapsání výkonných členů do Matriky spolku

– kontroluje a upomíná  včasné placení členských příspěvků

– udržuje aktuální seznam zasloužilých a čestných členů spolku a zabezpečuje jeho zveřejnění na webových stránkách

– vypomáhá s obstaráním notového materiálu členům, kteří si nemohou notový materiál obstarat sami, nebo jim není dodán sbormistry

– zabezpečuje, aby  vstup kohokoli  do prostor archivu byl  zapsán do knihy návštěv a případné vypůjčení archivního materiálu bylo zapsáno do knihy výpůjček

2.8  Povinnosti  Správce budov a místností

– informuje výbor o zjištěných závadách v nemovitosti a potřebných opravách a předpokládané výši nákladů

– předkládá výboru k rozhodnutí návrhy na velké stavební rekonstrukce a opravy

– zajišťuje ve spolupráci s firmou pověřenou správou nemovitosti provedení oprav

– sjednává a vyhotovuje nájemní smlouvy k pronajatým bytům včetně dodatků k nim, dohody o ukončení nájmu, pokud není tato činnost svěřena za úplatu právníkovi

– zabezpečuje ve spolupráci se správcovskou firmou včasné předání a převzetí bytů mezi nájemníky a spolkem

– průběžně spolupracuje s technikem firmy pověřené správou nemovitosti a s účtárnou zejména při vyhotovování ročního vyúčtování

– sleduje a vyhodnocuje činnost externích zaměstnanců provádějících úklid ve spolkových prostorách a bytové části domů

2.9  Povinnosti uměleckého vedoucího – sbormistra

– jsou vyjmenovány  v čl. X, bod 10.5, písm. a), b), c) a v  čl. XIII, bod 13.3,  písm. a) až i) Stanov, dále

– navrhuje výboru a ten ke schválení valnou hromadou  další sbormistry sboru

– vyhledává koncertní prostory mimo budovu Hlaholu

– jedná s pořadateli jiných institucí a těles o vzájemné spolupráci sborů

– informuje výbor o všech jednáních týkajících činnosti  sboru

– spolupracuje s pořadatelem při organizaci a přípravě akcí sboru

– rozhoduje o účasti člena na akci  sboru, který nebyl přítomen na posledních třech zkouškách před akcí

– je oprávněn vyloučit z akce sboru člena, který nezvládá aktuální repertoár

III. Povinnosti ostatních členů a externích pracovníků

3.1  Povinnosti dalšího sbormistra, kterým může  být buď externí pracovník, nebo člen spolku navržený uměleckým vedoucím a zvolený valnou hromadou

– z pověření uměleckého ved. vykonává činnost uvedenou v čl. XIII, bod 13.3, písm. a)  až d), i) Stanov, dále

– má právo se účastnit schůzí výboru, vznášet zde své náměty a připomínky

– podílí se organizačně na jednotlivých akcích a jejich konkrétní přípravě.

3.2 Webmaster – je členem spolku. Jeho povinností je:

– spravovat  webové stránky Hlaholu, dbát na jejich aktualizaci. Při této činnosti úzce spolupracuje se členy výboru a sbormistry.

3.3 Administrativní pracovník – externí pracovník spolku

– zabezpečuje pronájem spolkových prostor

– sjednává smlouvy o pronájmu a stanovuje výši nájemného podle ceníku pronájmů, upozorňuje výbor na potřeby vyplývající ze zpráv na protokolech o pronájmu podepsaných nájemcem a členem služby při pronájmu

–  kontroluje úhrady nájemného a odpovídá za včasné  upomínání a vymáhání v případě  nezaplacení nájemného ve stanoveném termínu

– podle potřeb spolku plní další administrativní úkoly, k nimž je pověřován starostou nebo členy výboru

  1. IV. Identifikační údaje, správa a činnost spolku

IČ, DIČ                        45249385,  CZ45249385

Bankovní spojení:     192339349/0800, 168576580/0300

Pojištění budov:        Česká pojišťovna, a. s., smlouva č. 52966972-11

Internet:                      www.hlahol.cz,  www.hlahol.eu

Správce webu:            Šárka Blažíčková, 605 872 043,  sarka.blazickova@seznam.cz

Výbor spolku do 153. valné hromady – výkonní členové spolku:

starostka                      Eva Rychlíková, 773 669 273, rychlikov@seznam.cz

místostarostka            Ing. Jana Reichlová, 605 549 223, jreichlova@volny.cz

pořadatel                      Mgr. Vladimíra Hovančíková  607 152 980,                                       VHovancikov@seznam.cz

pokladní                        Anežka Mimochodková, 721 861 995, anemimo@seznam.cz

matrikář a archivář      Eva Samková, 605 758 127, eva.samkova@mvcr.cz

správce budov              Eva Cmundová, 775 586 569, eva.cm@seznam.cz

Hlasoví vedoucí:

soprán                            Eva Samková, 605 758 127, eva.samkova@mvcr.cz

alt                                    Alena Štorchová, 723 271 676, alena.storchova@seznam.cz

tenor + bas                    MUDr. Petr Kašpar,  603 327 018, Petrkasp@seznam.cz

Sbormistři:

umělecký vedoucí         Mgr. Roman Z. Novák, 774 376 551, novak@hlahol.cz

sbormistryně                  Mgr. Klára Ježková, 777 883 185, jezkova@hlahol.cz

 

Externí pracovníci – nečlenové spolku:

kancelář, pronájem       ing. Michal Steininger, 774 363 053, steininger@hlahol.cz

úklid spolk. prostor       Ada Slivanská, 608 332 830

úklid domu                     Bc. Veronika Řeháčková, 608 057 374

údržbář                           Jan Nováček, 724 336 971, jannovacek26@seznam.cz

    

Správa nemovitosti:

Centra, a.s., Hellichova 392/20, 118 00 Praha 1

vedoucí                             Lenka Odehnalová, 725 806 822, lenka.odehnalova@centra.eu

technik                             Aleš Zbořil, 606 637 662, zboril@centra.eu

účetní agenda                 Dana Daňková, 257 324 573, dankova@centra.eu

mzdová účetní               Jana Suchánková, 725 813 743, suchankova@centra.eu