Volební řád

Příloha Stanov Zpěváckého spolku Hlahol v Praze.

Schváleno valnou hromadou konanou dne 6.3.2008

Po zahájení valné hromady, a splnění všech úkonů s tím spojených, starosta navrhne 3 členy do volební komise a zároveň požádá o schválení návrhu.
V případě nesouhlasu s navrženými členy se přihlédne při jmenování volební komise k dalším návrhům.

Dle ustanovení § 6 Stanov spolku valná hromada kromě jiného

1. volí starostu a zástupcestarosty (vždy na období do příští valné hromady, t.zn. přibližně na období jednoho roku)
2. volí členy orgánů spolku, tj. do výboru spolku (na dobu 1 až 3 roků, tj. do dne konání valné hromady v tom kterém roce)
3. volí sbormistra – uměleckého vedoucího, případně dalšísbormistry (zpravidla na období jednoho roku shodně se smlouvou uzavřenou dle zákoníku práce)
4. volí členy kontrolní komise a inventarizační komise (na dobu 1 až 3 roků, tj. do dne konání valné hromady konané v tom kterém roce)

Volba starosty

Před konáním valné hromady, nebo před samotnou volbou na valné hromadě,oznámí stávající starosta jména kandidátů, kteří byli navrženi buďvýborem spolku nebo ostatními členy spolku a jména těch členů, kteří projevili zájem o výkon této funkce.
Volba probíhá tajným hlasováním odevzdáním hlasovacího lístku. Nahlasovací lístek napíše volitel jméno toho, koho z navržených kandidátůpovažuje za vhodného k výkonu této funkce. Nevyhovuje-li voliteli žádnýz navržených kandidátů, může napsat na volební lístek jméno toho člena, kterého sám považuje za vhodného.
Zjišťování počtu hlasů provádí volební komise.
Do funkce starosty bude zvolen ten, kdo získá největší počet hlasů.Podmínkou ale je, že tento největší počet hlasů představuje alespoňpolovinu všech hlasů přítomných členů oprávněných volit. V případě, ževolený nedosáhl počet hlasů odpovídající alespoň polovině oprávněnýchvolit, pokračuje volba tajným hlasováním mezi dvěma kandidáty snejvětším počtem hlasů dosažených v první volbě. Zvolen je kandidát s větším počtem hlasů.
Zvolený se stává starostou, prohlásí-li, že funkci přijímá a že ji budevykonávat v souladu se Stanovami spolku. Nepřijme-li funkci, stává sestarostou kandidát, který se umístil jako druhý a funkci přijme. Vpřípadě, že ani tento kandidát funkci nepřijme, stává se starostoukandidát, který se umístil jako třetí. Nepřijme-li funkci ani tentokandidát, bude funkci starosty nadále vykonávat stávající starosta,který je povinen do 30 dnů svolat mimořádnou valnou hromadu a volbu zopakovat.
Po zvolení starosty se přistoupí k volbě zástupce starosty.

Volba zástupce starosty

Volba probíhá tajným hlasovánímodevzdáním hlasovacího lístku, nakterývolitel napíše buď jméno toho, koho zkandidátů nezvolených do funkce starosty považuje za vhodného k výkonu funkcezástupce starosty, nebojméno kteréhokoli člena spolku, o němž sedomnívá, že by byl schopenfunkci vykonávat. Zjišťování počtu hlasůprovádí volební komise.Neplatné budou hlasy pro toho, kdo, ač získaldostatečný počet hlasů,nepřijal funkci starosty a zároveň oznámil, že ožádnou funkci nemá zájem.
Zvoleným bude ten, kdo získá největší počet hlasů a prohlásí, že funkci přijímá
a bude ji vykonávat v souladu se Stanovami spolku. Vpřípadě, že funkci nepřijme, je další postup shodný s postupem volby starosty.

Volba členů výboru (dle § 10,odst. 3 výbor má 7 až 11členů včetně starosty a zástupce starosty – podle potřeb spolku)

Starosta, který připravil VH, před volbou oznámí, kterým členům výborukončí funkční období a navrhne jejich znovuzvolení, pokud se ve svýchfunkcích osvědčili, nebo navrhne ke zvolení do výboru spolku ty členy,které doporučil dosavadní výbor a dále ty, kteří o členství ve výboruprojevili zájem. Předpokladem úspěšné volby je získání souhlasu od navrhovaných kandidátu s jejich volením už před konáním valné hromady.
Ještě v průběhu valné hromady, může kterýkoliv zpřítomných členů navrhnout ke zvolení i toho, kdo nebyl navržen ke zvolení.
Volba se provádí aklamací. Zjištění počtu hlasů provádí volební komise.
Zvoleni jsou ti, kteří získají hlasy alespoň od poloviny přítomnýchčlenů oprávněných volit, a to v případě, že každý ze zvolenýchprohlásí, že přijme funkci, která mu bude na první schůzi výboru přidělena a že jí bude vykonávat
v souladu se Stanovami spolku.

Volba sbormistra – uměleckého vedoucího a dalšího sbormistra, dalších sbormistrů

Starosta, který připravil VH, zhodnotí podle stanoviskavýboru činnostsbormistra – uměleckého vedoucího a navrhne jehozvolení či nezvolenína příští období, které může alenemusí být shodné s termínyuvedenýmive smlouvě uzavřené mezi spolkem a sbormistrem –externím pracovníkemdle zákoníku práce. Po případném vyjádření členů spolku kpřednesenémuhodnocení činnosti a ke stanovisku výboru a knávrhu starosty, proběhnehlasování buď tajnou volbou nebo aklamací. Ozpůsobu volby nechástarosta hlasovat před samotnou volbou. Při tajné volběnapíše volitelna hlasovací lístek buď „ano“ nebo „ne“.
Zjišťování volebních hlasů provádí volební komise.
Ke zvolení dojde, získá-li volený vtajné volbě nebo při volběaklamací, kladné vyjádření alespoň odpoloviny přítomných členůoprávněných volit a prohlášením zvoleného, že funkcipřijímá a že ji bude vykonávat v souladu ze zásadami Stanov spolku.
Nedojde-li ke zvolení, je povinností výboru spolku předložit do 60 dnů nový návrh.
Shodně se postupuje při volbě dalšího sbormistra – dalších sbormistrů.

Volba kontrolní a inventarizační komise (dle § 12, odst.1, 2 a § 13, odst.1,2 Stanov)

Výborem navržení 3 členové do každé komise mohou být zvoleni na 1, 2nebo 3 roky, t. zn. vždy do dne valné hromady konané v tom kterém roce.
Volba se provádí aklamací.Zjišťování počtu hlasů provádí volební komise.
Kandidáti jsou zvoleni v případě, když získají hlasy alespoň odpoloviny přítomných členů oprávněných volit, prohlásí že funkcipřijímají a že svou funkci budou vykonávat v souladu se Stanovami spolku.
Valná hromada po zvolení komisí hlasováním rozhodne, kdo ze zvolených se stává předsedou každé komise.

1. března 2008
Eva Cmundová